Feed not found.
18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 208 คน ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562

E-SERVICE