Feed not found.
O31   ประกาศเตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน
O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

E-SERVICE