Feed not found.
O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43   การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

E-SERVICE