Feed not found.

2567

O14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ

O15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ

O16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจําปี

 

O19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

E-SERVICE