Feed not found.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ท่านจักราวุธ สอนโกษา พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ข้อคิด ข้อแนะนำ เป็นที่ประทับใจของชาวอุ่มเหม้าประชาสรรค์เป็นอย่างยิ่ง

E-SERVICE