Feed not found.
นายอาจ  ชมภูโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
 
นายอภิวัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

E-SERVICE