Feed not found.

นายอาจ  ชมภูโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
081-8735536

นายอภิวัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
082-9636589

E-SERVICE